Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koken is Liefde

Koken is Liefde stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgever(s) tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

A. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Koken is Liefde: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Koken is Liefde gevestigd aan de Drentesingel 6 te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70639949;
 2. Opdrachtgever: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Koken is Liefde een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten;
 3. consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 4. bedrijf: Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 5. overeenkomst: De overeenkomst tussen Koken is Liefde en de Opdrachtgever;
 6. schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail.

B. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Koken is Liefde en de Opdrachtgever.
 2. Alleen als dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld is, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook, zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Algemene (inkoop)voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij hiermee schriftelijk door Koken is Liefde is ingestemd.
 5. Koken is Liefde behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 6. Koken is Liefde is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.
 7. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Koken is Liefde vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 8. Indien Koken is Liefde niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koken is Liefde in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

C. Offerte, opdrachtbevestiging en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een offerte van Koken is Liefde is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 3 weken, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, zowel in de offertes, als op de website.
 3. De op de website vermelde prijzen zijn een indicatie. De prijzen genoemd in de offerte zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever geuite wensen en gegeven informatie. De offerte omvat een omschrijving van het te leveren menu en de te verrichten diensten.
 4. De overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte van Koken is Liefde.
 5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever geeft per e-mail of WhatsApp het definitieve aantal deelnemers een week (7 dagen) voor de geplande datum door, tenzij een andere termijn is afgesproken.

D. Facturatie, betaling en borgsom

 1. Bij totstandkoming van de overeenkomst is de Opdrachtgever 25% van het totaalbedrag van de af te nemen diensten verschuldigd, tenzij anders vermeld. Dit voorschot mag contant of via overmaking worden voldaan en dient om de kosten van inkoop te dekken.
 2. Na uitvoering van de overeenkomst, zal Koken is Liefde de definitieve prijs factureren. Dit bedrag, na aftrek van het voorschot, mag contant of via elektronische betaling worden voldaan, doch uiterlijk binnen 2 weken (14 dagen) na de datum van uitvoering.
 3. Indien er gebruik wordt gemaakt van zaken die eigendom zijn van Koken is Liefde, kan hiervoor een borgsom gevraagd worden. Deze borgsom zal in de offerte vermeld staan en dient vooraf te worden voldaan of uiterlijk bij de terbeschikkingstelling van de genoemde zaken.
 4. Bij terugbrengen van deze zaken, worden deze gecontroleerd op schade of ontbrekende zaken. De borgsom wordt in zijn geheel geretourneerd aan de Opdrachtgever indien alles in orde is. Afhankelijk van de schade of ontbrekende zaken wordt de borgsom gedeeltelijk of geheel ingehouden.
 5. Koken is Liefde is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren.
 6. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
 7. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Koken is Liefde de uitvoering van de overeenkomst opschorten. De Opdrachtgever wordt schriftelijk van een dergelijke opschorting in kennis gesteld.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zijnde een bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. De consument is de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de consument in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. Bij de Opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de Opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 9. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 10. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

E. Annulering

 1. Annulering dienen schriftelijk of via WhatsApp te geschieden.
 2. Bij annulering na de betaling van het voorschot, maar 3 dagen voor de geplande datum van uitvoering, zal het voorschot teruggestort worden.
 3. Bij annulering binnen 3 dagen voor de geplande datum van uitvoering kan het voorschot niet teruggestort worden.
 4. Bij annulering binnen 24 uur voor de geplande datum van uitvoering wordt 50% van de eindfactuur in rekening gebracht.
 5. Is de annulering geen definitieve annulering, maar een uitstel van de opdracht naar een andere dag, dan is de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de eindfactuur.
 6. Koken is Liefde is gerechtigd om wegens overmacht, zoals omschreven in artikel J, de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te annuleren.
 7. Zo mogelijk biedt Koken is Liefde onder dezelfde voorwaarden aan de Opdrachtgever een vervangende mogelijkheid. De Opdrachtgever heeft het recht dit aangeboden alternatief te weigeren. Dit dient schriftelijk te geschieden en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na de originele geplande datum.

F. Locatie van de Opdrachtgever

 1. Wanneer de overeenkomst uitgevoerd wordt op of in een locatie van de Opdrachtgever, stelt de Opdrachtgever kosteloos de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water ter beschikking.
 2. De Opdrachtgever zorgt dat de hiervoor genoemde faciliteiten beschikbaar, schoon en opgeruimd zijn. De Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
 3. De Opdrachtgever is als eigenaar of gebruiker van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
 4. Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Koken is Liefde te verlenen diensten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

G. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koken is Liefde aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koken is Liefde worden verstrekt.
 2. Eventuele specifieke wensen van de Opdrachtgever ten aanzien van de te leveren consumpties, bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, dienen ruim van te voren door de Opdrachtgever aan Koken is Liefde kenbaar te worden gemaakt.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Koken is Liefde onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Koken is Liefde die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Opdrachtgever onrechtmatig jegens Koken is Liefde handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Koken is Liefde daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.

H. Klachten

 1. De Opdrachtgever zal een zichtbare klacht direct na constatering aan Koken is Liefde melden.
 2. De Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan Koken is Liefde melden.
 3. De Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Koken is Liefde melden.
 4. Koken is Liefde zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met de Opdrachtgever oplossen. Indien het voor Koken is Liefde niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak, te onderzoeken doordat de consumpties al geheel zijn opgegeten en/of opgedronken, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de Opdrachtgever geen recht op compensatie.
 5. Een klacht van de Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
 6. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
 7. Indien Koken is Liefde niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen, dan kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

I. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Koken is Liefde is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van de Opdrachtgever omtrent aantallen gasten, allergieën en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever en zijn gasten dienen zelf na te vragen of de door Koken is Liefde geserveerde consumpties ingrediënten bevatten waarvoor zij allergisch zijn. Koken is Liefde kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die door Koken is Liefde geleverd zijn.
 3. Koken is Liefde is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of de Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
 4. Koken is Liefde is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 5. Aansprakelijkheid van Koken is Liefde voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 6. Koken is Liefde is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever of een derde in de garderobe, het pand of een externe locatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Koken is Liefde.
 7. Indien Koken is Liefde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koken is Liefde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Koken is Liefde gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Koken is Liefde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Koken is Liefde is vanwege overmacht, zoals omschreven in artikel J, niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen.
 9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Koken is Liefde vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Koken is Liefde kan aanwenden.
 10. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hij en/of (een van) zijn gasten hebben aangebracht aan de eigendommen van Koken is Liefde.

J. Overmacht

 1. Koken is Liefde is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreem weer; rampen; terrorisme; belemmeringen in het vervoer; ongelukken; files; pech onderweg; werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; een (tijdelijk) te kort op de markt van goederen; ex- en importverboden; diefstal; brand; overheidsmaatregelen; internetstoring; stroomstoring; storing in het e-mailverkeer.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Koken is Liefde.

K. Einde overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is.
 2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 3. Koken is Liefde is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens Koken is Liefde niet nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk. Indien Koken is Liefde overeenkomstig dit artikel de overeenkomst ontbindt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Koken is Liefde daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

L. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden, iedere overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. De Opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Koken is Liefde zich schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Arnhem onder nummer 70639949.